Turpinot apskatīt Senāta spriedumus lietās par komersantam radīto zaudējumu piedziņu no bijušajiem valdes locekļiem, svarīgi pievērst uzmanību 2016.gada 7.jūnija spriedumam lietā SKC‑7/2016. Šajā spriedumā Senāts atkāpās no līdzšinējā judikatūrā paustajām atziņām, ka Valsts ieņēmumu dienesta (VID) aprēķinātās un valsts budžetā maksājamās summas (nokavējuma un soda naudas) nav uzskatāmas par komersanta zaudējumiem, un līdz ar to nav pamata tās piedzīt no maksātnespējīgo sabiedrību bijušajiem valdes locekļiem.

Raksta līdzautore: Kristīne Sakārne, ZAB “Primus Derling” zvērināta advokāte

Lietas būtība 

Maksātnespējīgā sabiedrība cēla prasību pret tās bijušo valdes locekli par tai nodarīto zaudējumu piedziņu. No lietas faktiskajiem apstākļiem izriet, ka sabiedrības valdes loceklis noslēdza sabiedrības vārdā virkni līgumu ar fiktīviem uzņēmumiem, kuriem veikti ievērojami naudas līdzekļu paskaitījumi, kā arī VID nav iesniedzis likumā paredzētās deklarācijas un atskaites par sabiedrības saimniecisko darbību. VID veiktā audita rezultātā tika konstatēts, ka sabiedrība izvairījusies no pievienotās vērtības nodokļa un uzņēmumu ienākuma nodokļa nomaksas, līdz ar to VID tai piemēroja arī soda naudu un kavējuma naudu, kas kopumā pārsniedza 34 000 latus (apmēram 48 000 eiro). Ja sabiedrība būtu pienācīgi pildījusi savus ienākumu deklarēšanas un nodokļu nomaksas pienākumus, VID nebūtu piemērojis nekādas sankcijas. Tāpēc prasītājs uzskatīja, ka VID piemērotās sankcijas ir sabiedrības zaudējumi, kas radušies valdes locekļa rīcības rezultātā. Tā kā sabiedrība tika atzīta par maksātnespējīgu, prasību vienīgā sabiedrības kreditora – VID – interesēs cēla maksātnespējīgās sabiedrības administrators.