No Komerclikuma (KL) normām izriet, ka komercsabiedrības dalībnieku sapulces (SIA) vai padomes (AS) kompetence ir noteikt jautājumus, kas saistīti ar valdes atlīdzību. Atbilstoši KL 221.panta 8.daļai valdes loceklim ir tiesības uz atlīdzību, kas atbilst viņa pienākumiem un sabiedrības finansiālajam stāvoklim. Atlīdzības apmēru nosaka ar padomes lēmumu, bet, ja sabiedrībai nav padomes, – ar dalībnieku lēmumu. Vienlaikus no šīs tiesību normas izriet, ka, ņemot vērā sabiedrības finansiālo stāvokli un valdes locekļa pienākumu apjomu, dalībnieki vai padome valdes loceklim atlīdzību var arī nenoteikt.

Ja valdes loceklim nav noteikta atlīdzība

Atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN) 3.panta 1.daļai ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) apliek personas apliekamos ienākumus. Līdz ar to, ja persona nav guvusi ienākumus, viņai nav pienākuma maksāt nodokli par konkrēto periodu.

Ja valdes loceklim nav noteikta atlīdzība, neizpildās arī neviens no likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (likums par VSA) 1.panta 2.punktā noteiktajiem darba ņēmēja kritērijiem, tādēļ nav pienākuma veikt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI).