Kapitālsabiedrību valdes locekļu statusa un atbildības aspekti kļūst arvien aktuālāki. Kā uzticamības personai valdes loceklim, no vienas puses, ir piešķirts īpašs pilnvarojums rīkoties ar kapitālsabiedrības mantu un maksimizēt kapitālsabiedrības peļņu, bet, no otras puses, uzlikts pienākums rūpēties par šīs mantas saglabāšanu. Līdz ar to ir būtiski zināt, kādas sekas draud par šāda pilnvarojuma un uzticības neievērošanu.

Valdes loma, pienākumi un atbildība

Atbilstoši Komerclikumā (KL) noteiktajam valde ir sabiedrības izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv sabiedrību. Valdes loceklim savi pienākumi jāpilda kā krietnam un rūpīgam saimniekam. Tas nozīmē, ka valdes loceklis atbild par katru, tajā skaitā arī par vieglu, neuzmanību.