Covid-19 pandēmijas dēļ izsludinātā ārkārtas situācija likusi Tieslietu ministrijai un Saeimai steidzamības kārtībā modernizēt Komerclikumu (KL), paredzot jaunus noteikumus par attālinātu dalību un balsošanu dalībnieku sapulcē. Grozījumi aptver gan sabiedrību ar ierobežotu atbildību dalībnieku sapulces, gan akciju sabiedrību akcionāru sapulces un stājās spēkā 2020. gada 22. martā.

Rakstā jēdzieni "sabiedrība", "dalībnieks" un "dalībnieku sapulce" lietoti gan attiecībā uz sabiedrību ar ierobežotu atbildību, gan akciju sabiedrību. Jaunajos KL noteikumos paredzētas vairākas iespējas, kā dalībnieks var piedalīties un balsot dalībnieku sapulcē, fiziski uz to neierodoties, proti:

  • balsojot pirms dalībnieku sapulces;
  • piedaloties un balsojot klātienē notiekošā dalībnieku sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus;
  • piedaloties un balsojot pilnīgi elektroniski notiekošā dalībnieku sapulcē (e-sapulce).

Visās minētajās situācijās dalībnieks pielīdzināts klātesošam dalībniekam un ierakstāms dalībnieku sarakstā, ko sagatavo pirms sapulces atklāšanas (dalībnieku reģistrācija). Dalībnieka nodotās balsis ieskaitāmas balsojumos tieši tāpat, kā tiek ieskaitītas fiziski klātesošo dalībnieku balsis.

Dalībnieku e-sapulces un dalībnieka tiesības piedalīties un balsot elektroniski nedrīkst ierobežot citas dalībnieka tiesības, kas saistītas ar sapulcēm, piemēram, tiesības izteikties, uzdot jautājumus un iesaistīties diskusijās, likumā noteiktajos termiņos pirms sapulces iesniegt papildinājumus tās darba kārtībai un lēmumu projektus, kā arī apstrīdēt dalībnieku sapulces lēmumus. Attālināta dalība organizējama, nodrošinot visas dalībnieka tiesības.