Finanšu instrumentu tirgus likumā pieņemti grozījumi, kas nosaka akcionāru tiesības pilnībā pārzināt un kontrolēt sabiedrību valdes un padomes atalgojumu sistēmu un vienlaikus visai būtiski skar sabiedrību valdes un padomes locekļu tiesības uz privāto dzīvi un konfidencialitāti.

2019.gada 20.jūnijā Saeima pieņēma grozījumus Finanšu instrumentu tirgus likumā, kas paredz virkni jaunu prasību tām sabiedrībām, kuru akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū jeb tiek kotētas biržā. Ar grozījumiem, kas stājās spēkā 2019.gada 16.jūlijā, likumdevējs nacionālā līmenī ir ieviesis Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2017/828, ar ko groza direktīvu 2007/36/EK attiecībā uz akcionāru ilgtermiņa iesaistīšanas veicināšanu, prasības, kuru mērķis ir sekmēt akcionāru ilgtermiņa iesaisti sabiedrību pārvaldē, kā arī šo sabiedrību aktīvu pārvaldītāju (valdes, padomes vai pilnvaroto personu) pārredzamību.