67280693 info@iZurnali.lv
Autorizēties
iVeidlapas ir pieejams tikai iFinanses.lv reģistrētajiem lietotājiem, kuri iegādājušies
iVeidlapas lietošanas tiesības!
Gada ienākumu deklarācija par 2019.gadu
Gada ienākumu deklarācija par 2019.gadā gūtajiem ienākumiem no 01.03.2020. līdz 01.06.2020. obligāti jāiesniedz visām fiziskām personām, ja 1) saistībā ar progresīvās iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likmes vai diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu ir radusies IIN starpība, kas jāpiemaksā valsts budžetā; 2) tiek veikta saimnieciskā darbība; 3) ārvalstīs ir gūti ienākumi; 4) ir gūti ar IIN neapliekami ienākumi, kas kopumā 2019.gadā pārsniedz 4000 eiro; 5) ir gūti ienākumi, kuri apliekami ar 10% IIN likmi, no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā; 6) ir gūti citi ar IIN apliekami ienākumi, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis.
Fizisko personu datu aizsardzība
Fizisko personu datu aizsardzība atbilstoši Vispārīgajai datu aizsardzības regulai ir obligāta katrā uzņēmumā. Šajā kategorijā ietverti atsevišķu dokumentu paraugi, kas palīdzēs uzņēmumā sagatavot personas datu apstrādes dokumentāciju atbilstoši regulas prasībām. Paraugus var ērti lejuplādēt un pielāgot atbilstoši sava uzņēmuma darbības specifikai. Veidlapas izstrādātāji: SIA "Protectum". "Protectum" vērš uzmanību, ka piedāvāto formu aizpildīšana ir tikai palīglīdzeklis datu aizsardzības sistēmas ieviešanai un nenodrošina pilnvērtīgu datu aizsardzības regulas prasību ievērošanu.
Gada ienākumu deklarācija par 2018.gadu
Gada ienākumu deklarācija par 2018.gadā gūtajiem ienākumiem no 01.03.2019. līdz 03.06.2019. obligāti jāiesniedz visām fiziskām personām, ja 1) saistībā ar progresīvās iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likmes vai diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu ir radusies IIN starpība, kas jāpiemaksā valsts budžetā; 2) tiek veikta saimnieciskā darbība; 3) ārvalstīs ir gūti ienākumi; 4) ir gūti ar IIN neapliekami ienākumi, kas kopumā 2018.gadā pārsniedz 4000 eiro; 5) ir gūti ienākumi, kuri apliekami ar 10% IIN likmi, no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā; 6) ir gūti citi ar IIN apliekami ienākumi, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis.
Gada ienākumu deklarācija par 2017.gadu
Gada ienākumu deklarācija par 2017.gadā gūtajiem ienākumiem no 01.03.2018. līdz 01.06.2018. obligāti jāiesniedz visām fiziskajām personām, kuras 1) veikušas saimniecisko darbību, 2) guvušas ienākumus ārvalstīs, 3) guvušas ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2017.gadā pārsniedza 4000 EUR, 4) guvušas ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi un no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā, 5) guvušas citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, tajā skaitā, no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Komersanta reģistrācijas dokumenti
Komercdarbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās veidlapas komercdarbības reģistrēšanai, kā arī dažādu normatīvajos aktos noteikto izmaiņu veikšanai.
Līgumi
Sadaļā atrodami dažādi saimnieciskās darbības nodrošināšanai nepieciešamie līgumi. Līgumu autori ir zvērināts advokāts Raivis Leimanis, juriste Zane Miglāne un jurists Ingmārs Garais.
Darbinieki
Šajā sadaļā ir Darba likumā noteiktās veidlapas saistībā ar darbinieku nodarbināšanu, pārvietošanu, atvaļinājumiem, darba laika uzskaiti, algu aprēķiniem un citiem norēķiniem ar personālu, darba aizsardzību, kā arī nodokļu likumdošanā noteiktie pārskati par darbiniekiem veiktajiem nodokļu maksājumiem.
Grāmatvedība
Šajā kategorijā atrodas grāmatvedības ikdienas darba nodrošināšanai nepieciešamo dokumentu veidlapas pa darījumu grupām - attaisnojuma dokumeti, transporta izdevumus attaisnojošie dokumenti, skaidrās naudas darījumu uzskaites dokumenti, avansa norēķinu attaisnojuma dokumenti, darbinieku uzskaites un algu aprēķinu dokumenti, pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti, u.c. grāmatvedības organizācijas dokumenti
Gada pārskats
Šajā kategorijā atrodas komercsabiedrību, individuālo uzņēmumu, biedrību un nodibinājumu gada pārskatu veidlapas
Pašnodarbinātais
MK noteikumi Nr.188 „Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā” nosaka kārtību, kādā individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieku un zvejnieku saimniecība, kuras apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 300 000 eiro, un cita fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību, ja tā izvēlas vienkāršā ieraksta sistēmu.
Nodokļi
LR nodokļu likumdošanā noteiktās nodokļu pārskatu veidlapas
Citi ziņojumi un pārskati
Šajā kategorijā atrodas citas ar saimniecisko darbību saistīto ziņojumu veidlapas, kā, piemēram, ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem, u.c.
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?