Nereti praksē pieskaramies jautājumiem, kas skar valdes atbildību. Šādi jautājumi visbiežāk rodas situācijās, kad pastāv reāli draudi konkrētam uzņēmuma vadītājam saskarties ar personisku atbildību par tā rīcību vai bezdarbību, pildot savus amata pienākumus. Viens no kritiskākajiem valdes atbildības aspektiem, ja valdē darbojas vairāki valdes locekļi, ir šīs atbildības solidārais raksturs – atbildēt visiem kopā un katram atsevišķi. Vai ir iespējams minimizēt riskus, ka viena valdes locekļa rīcības dēļ jācieš visiem? Vai valdes pienākumu sadale nodrošina arī atbildības sadalījumu?

Valdes atbildība loks

Līdz ar Komerclikuma (KL) spēkā stāšanos 2002.gada 1.janvārī Latvijas tiesību sistēmā ir ieviests valdes institūts, saskaņā ar kuru katram valdes loceklim ir jādarbojas kā krietnam un rūpīgam saimniekam, vienlaikus nesot solidāru atbildību kopā ar pārējiem valdes locekļiem, jo valde vada sabiedrību kopīgi. Bez KL valdes atbildība kopš 2015.gada ir definēta arī speciālos likumos - Maksātnespējas likumā un likumā "Par nodokļiem un nodevām". Pamats valdes atbildībai rodams arī virknē citu likumu, piemēram, Civillikumā, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, Krimināllikumā, Eiropas Savienības normatīvajos aktos. Valdes loceklis var nonākt situācijā, kad viņam vienlaikus jāatbild dažādām personām – dalībniekam / akcionāram, kreditoram, tiesai atbilstoši dažādiem likumiem un uz atšķirīgiem pamatiem un par dažādiem aizskārumiem un zaudējumiem, kuri nav savstarpēji izslēdzoši.