Ārvalstīs dalībnieka atbildību par sabiedrības saistībām dēvē par "korporatīvā plīvura pacelšanu" (lifting the corporate veil / piercing the corporate veil). Tās mērķis ir novērst sabiedrības un dalībnieka atbildības šķirtības negodprātīgu izmantošanu. Kāda prakse šajā jautājumā ir Latvijā?

Latvijas Komerclikumā (KL) ir nostiprināta kapitālsabiedrības un dalībnieka atbildības šķirtība, nosakot, ka dalībnieks neatbild par sabiedrības saistībām. Kopumā arī valdes loceklis neatbild par sabiedrības saistībām, izņemot atsevišķus likumā un tiesu praksē norādītus gadījumos, kas aprakstīti turpinājumā. Tātad rakstā aplūkoti Latvijas likumā un tiesu praksē atrodamie korporatīvā plīvura pacelšanas institūta elementi.

Valdes locekļa atbildība

Sākotnēji jāizpēta vispārīgais valdes locekļa atbildības regulējums KL. Tas paredz, ka katram valdes loceklim savi pienākumi jāpilda kā krietnam un rūpīgam saimniekam un valdes loceklis atbild pat par vieglu neuzmanību. "Krietns un rūpīgs saimnieks" nav likumā vai tiesu praksē precīzi definēts jēdziens, bet gan ģenerālklauzula, kas katrā konkrētajā situācijā jāpiepilda ar noteiktu saturu. No ģenerālklauzulas atvasināma virkne valdes locekļa pienākumu, tostarp valdes loceklim jābūt lojālam pret sabiedrību, jāievēro normatīvie akti, statūti un dalībnieku sapulces lēmumi, jāizvairās no lēmumu pieņemšanas interešu konflikta situācijā u.c.