SIA valdes loceklim ir tiesības uz atlīdzību, kas atbilst viņa pienākumiem un sabiedrības finansiālajam stāvoklim, savukārt atlīdzības apmēru nosaka ar padomes lēmumu, bet, ja sabiedrībai nav padomes, – ar dalībnieku lēmumu (Komerclikuma (KL) 221.panta astotā daļa).

Ar KL ietverto principu pusēm noteikta brīvība pašām vienoties par atlīdzības veidu, izmaksas kārtību (ikmēneša vai, pamatojoties uz sabiedrības darbības rezultātiem) un apmēru. Ņemot vērā sabiedrības finansiālo stāvokli un valdes locekļa pienākumu apjomu, valdes loceklim atlīdzību var arī nenoteikt. Iemesli var būt dažādi (piemēram, valdes locekļa pienākumus pilda pats sabiedrības dalībnieks (īpašnieks) vai valdes loceklis saņem atlīdzību no citas grupas sabiedrības).

Atlīdzība par darbu ārpus tiešajiem pienākumiem

Atkarībā no sabiedrības darbības veida un specifikas valdes loceklim varētu būt noteikts pienākums veikt arī citas darbības, lai novērstu zaudējumu rašanos sabiedrībai un nodrošinātu atbilstošu sabiedrības līdzekļu pārvaldīšanu. Tādēļ nereti valdes locekļa pienākumu pildīšana nav tikai strikta tiešo pienākumu pildīšana un dažādu rīkojumu izdošana. Līdz ar to rodas jautājums – vai valdes loceklis drīkst bez atlīdzības veikt pienākumus, kas nav tieši saistīti ar sabiedrības vadību vai pārstāvību?