Latvijas Republikas Augstākās tiesas (AT) Senāta Civillietu departaments ar 2018.gada 18.decembra spriedumu lietā Nr.SKC-270/2018 (Spriedums) atrisināja kādu hipotētisku kāzusu saistībā ar būves atzīšanu par dabā neesošu un dzēšanu no publiskiem reģistriem.

Lietas būtība

Personai X pieder zeme, uz kuras atrodas personai Y piederošas būves. Visas būves ir sabrukušas, un atbilstoši pašvaldības būvvaldes sniegtajam atzinumam tās faktiski ir grausti, no kurām pāri palikuši vien pamati un inženierkomunikāciju pārpalikumi. Persona X, lai atbrīvotu savu zemes īpašumu no apgrūtinājuma (citai personai piederošas būves), tiesā cēla prasību pret personu Y, lūdzot atzīt būves par dabā neesošām un dzēst ar tām saistītos ierakstus no publiskiem reģistriem (situācijas apraksts ir vienkāršots).