Войти

Attālinātais līgums

Produktu abonēšanai interneta formātā piemērojama Attālinātā līguma I un IV daļa.

Produktu abonēšanai drukātā formātā piemērojama Attālinātā līguma II un IV daļa.

Audiožurnāla (iAudio) abonēšanai piemērojama Attālinātā līguma III un IV daļa.

SIA „Izdevniecība iŽurnāli” , reģistrācijas numurs 40103221835, juridiskā adrese Lastādijas ielā 10, Rīgā,   LV-1050, turpmāk tekstā „Izdevniecība” no vienas puses, un Abonents no otras puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi saukts „Puse”, un kopā – „Puses”, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – „Līgums”.

I DAĻA

1. Līguma priekšmets

1.1. Izdevniecība nodrošina Abonentam iespēju lietot produktus – interneta žurnālu iFinanses / interneta žurnālu iTiesības / interneta žurnālu iBizness / sadaļu iVeidlapas / rokasgrāmatu sadaļā iRokasgrāmatas / audio-vizuālos materiālus sadaļā iSemināri / Grāmatveža plānotāju elektroniskā versijā (iPlānotāju), turpmāk tekstā Produkti, izmantojot globālo datu pārraides tīklu Internet atbilstoši izvēlētajam abonēšanas veidam, bet Abonents veic Līgumā paredzētos maksājumus un ievēro Abonentam noteiktos pienākumus.

2. Norēķinu kārtība

2.1. Lai aizpildītu abonēšanas pieteikumu, Abonentam ir jābūt reģistrētam lietotājam iFinanses mājas lapā www.ifinanses.lv / iTiesības mājas lapā www.itiesibas.lv / iBizness mājas lapā www.ibizness.lv.  Pirms abonēšanas pieteikuma aizpildīšanas Abonentam ir jāautorizējas ar savu e-pastu un paroli.

2.2. Abonents veic samaksu par Produktu lietošanas tiesībām ar priekšapmaksu saskaņā ar Izdevniecības elektroniski izrakstīto un uz Abonenta norādīto e-pastu, turpmāk Galvenais lietotājs, nosūtīto rēķinu, turpmāk tekstā Priekšapmaksas rēķins.

2.3. Ja samaksa netiek veikta Priekšapmaksas rēķinā norādītajā samaksas termiņā, Priekšapmaksas rēķins tiek anulēts.

2.4. Pēc samaksas veikšanas uz Abonenta norādīto e-pastu tiek nosūtīts gala rēķins - abonements, kurā norādīts pakalpojuma sniegšanas periods.

2.5. Puses vienojas, ka Līguma 2.2. un 2.4.punktos minētie rēķini tiek sagatavoti elektroniski bez rekvizīta paraksts, un Abonents to apliecina Grāmatvedības likuma 11. panta 8. daļas 1. un 2. apakšpunktā noteiktajā kārtībā. Minētie rēķini pēc Galvenā lietotāja pieprasījuma tiks parakstīti ar drošu elektronisko parakstu saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma 1. panta 2. punktu un nosūtīti uz norādīto  e-pasta adresi vai arī sagatavoti papīra formātā un nosūtīti uz norādīto pasta adresi. 

2.6. Par abonēšanas perioda sākumu tiek uzskatīta nākamā diena pēc 2.2.punktā minētās abonēšanas maksas veikšanas vai arī nākamajā dienā pēc abonēšanas termiņa beigām (esošajiem abonentiem), vai arī citā datumā, kuru Abonents norāda kā abonēšanas sākuma datumu, aizpildot abonēšanas pieteikumu. Samaksa ir veikta dienā, kad nauda ir ieskaitīta Izdevniecības bankas kontā.

2.7. Pirms abonēšanas perioda beigām uz Galvenā lietotāja e-pastu tiek nosūtīts atgādinājums par abonēšanas perioda beigu termiņu, kā arī Priekšapmaksas rēķins par esošā abonementa veida pagarināšanu. Arī šim Priekšapmaksas rēķinam tiek piemēroti šī Līguma 2.3., 2.4., 2.5., 2.6.punktā minētie nosacījumi.

3. Produktu lietošanas kārtība

3.1. Pēc samaksas veikšanas Abonenta Galvenajam lietotājam tiek nodrošināta pieeja Produktam atbilstoši izvēlētajam abonēšanas veidam izvēlētajā un apmaksātajā periodā.

3.2. Lai lietotu Produktu, Galvenais lietotājs izmanto personīgās identifikācijas parametrus (e-pastu un paroli), veicot autorizāciju iFinanses mājas lapā www.ifinanses.lv / iTiesības mājas lapā www.itiesibas.lv / iBizness mājas lapā www.ibizness.lv.

3.3. Pēc samaksas veikšanas informācija par abonementa aktivizēšanu tiek nosūtīta uz Galvenā lietotāja e-pastu.

3.4. Abonentam – juridiskai personai - ir tiesības reģistrēt par Produkta lietotājiem savus darbiniekus, turpmāk Papildu lietotāji, katram piešķirot unikālus lietošanas parametrus. Šis nosacījums neattiecas uz iSemināru iegādi. Papildu lietotājiem ir jābūt nepārprotami identificējamiem kā Abonenta darbiniekiem, piemēram, darbinieka e-pasta adrese sastāv no uzņēmuma domēna nosaukuma v.tml.

3.5. Papildu lietotāju reģistrāciju veic Galvenais lietotājs. Par Papildu lietotāju reģistrācijas kārtību informācija tiek nosūtīta uz Galvenā lietotāja e-pastu pēc samaksas veikšanas.

4. Izdevniecības tiesības un pienākumi

4.1. Izdevniecība veic Abonenta reģistrāciju un nodrošina Abonentam Produktu lietošanas tiesības atbilstoši Līguma nosacījumiem.

4.2. Nepieciešamības gadījumā Izdevniecība veic konsultācijas par Produktu lietošanu, Papildu lietotāju reģistrāciju / anulēšanu, paroles nomaiņu u.tml.

4.3. Visas publikācijas (tajā skaitā arī veidlapas) un audio vizuālos materiālus aizsargā autortiesības. Ja Abonents izmanto informāciju (t.sk. to kopē) nekomerciālos nolūkos, Abonentam ir jānorāda informācijas avots. Ja Abonents izmanto informāciju (t.sk. to kopē) nekomerciālos nolūkos, Abonentam ir jānorāda attiecīgais informācijas avots – iFinanses, publikācijas datums vai iTiesības, publikācijas datums, vai iBizness, publikācijas datums (piemēram, iFinanses, 01.02.2021).

5. Abonenta tiesības un pienākumi

5.1. Abonents apņemas veikt Priekšapmaksas rēķina apmaksu tajā norādītajā termiņā.

5.2. Abonents apņemas neizpaust trešajām personām Galvenā lietotāja un Papildu lietotāju personīgās identifikācijas parametrus.

5.3. Abonentam ir aizliegts nelegāli izmantot Produktus – kopēt, izplatīt, publicēt vai nodot trešajām personām iegūto informāciju vai piedalīties tās izplatīšanā, nodošanā trešajām personām komerciālos nolūkos. Abonentam ir aizliegts par Papildu lietotājiem reģistrēt personas, kas nav darba attiecībās ar Abonentu – šādu darbību veikšana tiek uzskatīta par Produktu nelegālu izmantošanu komerciālos nolūkos.

5.4. Ja kāds no Produkta lietotājiem (Galvenais lietotājs vai Papildu lietotājs) pārtrauc darba attiecības ar Abonentu, Abonents apņemas izdzēst konkrētā lietotāja unikālās lietošanas parametrus pašrocīgi vai arī paziņot to Izdevniecības 16.2.punktā norādītajai kontaktpersonai, kura izdzēš attiecīgos lietošanas parametrus.

II DAĻA

6. Līguma priekšmets

6.1. Izdevniecība pārdod Abonentam žurnāla iFiT, turpmāk tekstā Žurnāls, abonementu, bet Abonents veic Līgumā paredzētos maksājumus un ievēro Abonentam noteiktos pienākumus.

6.2. Izdevniecība nodrošina Žurnāla piegādi pa pastu uz Abonenta norādīto pasta adresi. Žurnālu Latvijas teritorijā piegādā VAS Latvijas Pasts.

6.3. Žurnāls iznāk vienu reizi mēnesī, 2024.gadā šādos datumos:

 • Janvāris – 09.01.2024.
 • Februāris – 05.02.2024.
 • Marts – 05.03.2024.
 • Aprīlis – 05.04.2024.
 • Maijs – 03.05.2024.
 • Jūnijs – 05.06.2024.
 • Jūlijs – 05.07.2024.
 • Augusts – 05.08.2024.
 • Septembris – 05.09.2024.
 • Oktobris – 04.10.2024.
 • Novembris – 05.11.2024.
 • Decembris – 05.12.2024.

7. Norēķinu kārtība

7.1. Lai aizpildītu Žurnāla abonēšanas pieteikumu, Abonentam ir jābūt reģistrētam lietotājam iFinanses mājas lapā www.ifinanses.lv vai iTiesības mājas lapā www.itiesibas.lv Pirms abonēšanas pieteikuma aizpildīšanas Abonentam ir jāautorizējas ar savu e-pastu un paroli.

7.2. Abonents samaksā abonēšanas maksu ar priekšapmaksu saskaņā ar Izdevniecības elektroniski izrakstīto un uz Abonenta norādīto e-pastu, turpmāk Galvenais lietotājs, nosūtīto rēķinu, turpmāk tekstā Priekšapmaksas rēķins. Žurnāla abonements stājas spēkā pilnas rēķina summas samaksas brīdī un ir spēkā izvēlētajā abonēšanas periodā, kas norādīts Priekšapmaksas rēķinā.

7.3. Ja samaksa netiek veikta Priekšapmaksas rēķinā norādītajā samaksas termiņā, Priekšapmaksas rēķins tiek anulēts.

7.4. Pēc samaksas veikšanas uz Abonenta norādīto e-pastu tiek nosūtīts gala rēķins – abonements. Puses vienojas, ka Līguma 7.2. un 7.4.punktos minētie rēķini tiek sagatavoti elektroniski bez rekvizīta paraksts, un Abonents to apliecina Grāmatvedības likuma 11. panta 8. daļas 1. un 2. apakšpunktā noteiktajā kārtībā. Minētie rēķini pēc Galvenā lietotāja pieprasījuma tiks parakstīti ar drošu elektronisko parakstu saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma 1. panta 2. punktu un nosūtīti uz norādīto  e-pasta adresi vai arī sagatavoti papīra formātā un nosūtīti uz norādīto pasta adresi. 

7.5. Pirms abonēšanas perioda beigām uz Galvenā lietotāja e-pastu tiek nosūtīts atgādinājums par abonēšanas perioda beigu termiņu, kā arī Priekšapmaksas rēķins par esošā abonementa veida pagarināšanu. Arī šim Priekšapmaksas rēķinam tiek piemēroti šī Līguma 7.2., 7.3., 7.4.punktā minētie nosacījumi.

8. Žurnālu lietošanas kārtība

8.1. Pēc samaksas veikšanas Abonenta Galvenajam lietotājam, kas norādīts Līguma 11.1.punktā, tiek nosūtīta informācija par abonementa aktivizēšanu, un uz Priekšapmaksas rēķinā norādīto piegādes adresi tiek nosūtīts Žurnāls izvēlētajā un apmaksātajā abonēšanas periodā saskaņā ar 6.3.punktā norādīto Žurnāla iznākšanas grafiku.

9. Izdevniecības tiesības un pienākumi

9.1. Izdevniecība veic Abonenta reģistrāciju un nodrošina Abonentam Žurnāla piegādi atbilstoši Līguma nosacījumiem.

9.2. Izdevniecība izskata saņemtās pretenzijas par Žurnāla piegādi un dara visu nepieciešamo, lai nodrošinātu laicīgu un kvalitatīvu piegādes veikšanu.

9.3. Izdevniecībai ir tiesības pārtraukt abonementu un pārskaitīt Abonentam naudu par atlikušo abonēšanas periodu gadījumā, ja:

9.3.1. Abonenta pasta kastīte nenodrošina sūtījumu saglabāšanu un netiek panākta vienošanās par citu piegādes vietu;

9.3.2. Abonents atkārtoti iesniedz sūdzības par Žurnāla nesaņemšanu, un pēc izpētes nav izdevies noteikt problēmu.

9.4. Visas Žurnāla publikācijas aizsargā autortiesības. Ja Abonents izmanto informāciju (t.sk. to kopē) nekomerciālos nolūkos, Abonentam ir jānorāda attiecīgais informācijas avots – iFiT, izdevuma mēnesis un gads (piemēram, iFiT, janvāris 2023).

10. Abonenta tiesības un pienākumi

10.1. Abonents apņemas veikt Priekšapmaksas rēķina apmaksu tajā norādītajā termiņā.

10.2. Abonents apņemas neizpaust trešajām personām personīgās identifikācijas parametrus.

10.3. Nopērkot Žurnāla abonementu, Abonents apliecina, ka ir iepazinies ar piedāvājumu un ka Žurnāla tematika atbilst viņa prasībām.

10.4. Abonentam ir tiesības pārtraukt abonēšanu nākamajiem numuriem, bet Abonents nevar atprasīt naudu par jau saņemtajiem Žurnāla numuriem. Lai pārtrauktu Žurnāla abonēšanu (sākot no nākamā mēneša), ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms 6.3.punktā norādītā Žurnāla iznākšanas datuma Izdevniecībai jānosūta abonēšanas pārtraukšanas iesniegums uz 16.2.punktā norādīto  e-pasta adresi. Naudas izmaksai nepieciešams norādīt Abonenta nosaukumu, reģistrācijas numuru, bankas nosaukumu un kontu, kā arī vēlams norādīt abonementa pārtraukšanas iemeslu. Izmaksājamā summa tiek aprēķināta par atlikušajiem pilniem mēnešiem.

10.5. Lai pāradresētu Žurnāla abonementu, Abonentam ne vēlāk 5 darba dienas pirms 6.3.punktā norādītā Žurnāla iznākšanas datuma jāiesniedz adreses maiņas pieteikums uz 11.2.punktā norādīto e-pasta adresi.

10.6. Abonentam ir tiesības iesniegt pretenziju par nepiegādātu vai laikus nepiegādātu izdevumu uz 16.2.punktā norādīto e-pasta adresi 14 dienu laikā no 6.3.punktā norādītā Žurnāla iznākšanas datuma. Saņemto pretenziju Izdevniecība nosūtīs piegādātājam, kas līgumā noteiktajā kārtībā novērsīs konstatētos trūkumus.

III DAĻA

11. Līguma priekšmets

11.1. Izdevniecība nodrošina Abonentam iespēju lietot audiožurnālu iAudio, turpmāk tekstā Produkti, izmantojot globālo datu pārraides tīklu Internet atbilstoši izvēlētajam abonēšanas veidam, bet Abonents veic Līgumā paredzētos maksājumus un ievēro Abonentam noteiktos pienākumus.

12. Norēķinu kārtība

12.1. Lai aizpildītu abonēšanas pieteikumu, Abonentam ir jābūt reģistrētam lietotājam iAudio mājas lapā www.iaudio.lv / iFinanses mājas lapā www.ifinanses.lv / iTiesības mājas lapā www.itiesibas.lv / iBizness mājas lapā www.ibizness.lv.  Pirms abonēšanas pieteikuma aizpildīšanas Abonentam ir jāautorizējas ar savu e-pastu un paroli.

12.2. Abonents veic samaksu par Produktu lietošanas tiesībām ar priekšapmaksu saskaņā ar Izdevniecības elektroniski izrakstīto un uz Abonenta norādīto e-pastu, turpmāk Galvenais lietotājs, nosūtīto rēķinu, turpmāk tekstā Priekšapmaksas rēķins.

12.3. Ja samaksa netiek veikta Priekšapmaksas rēķinā norādītajā samaksas termiņā, Priekšapmaksas rēķins tiek anulēts.

12.4. Pēc samaksas veikšanas uz Abonenta norādīto e-pastu tiek nosūtīts gala rēķins - agbonements, kurā norādīts pakalpojuma sniegšanas periods.

12.5. Puses vienojas, ka Līguma 12.2. un 12.4.punktos minētie rēķini tiek sagatavoti elektroniski bez rekvizīta paraksts, un Abonents to apliecina Grāmatvedības likuma 11. panta 8. daļas 1. un 2. apakšpunktā noteiktajā kārtībā. Minētie rēķini pēc Galvenā lietotāja pieprasījuma tiks parakstīti ar drošu elektronisko parakstu saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma 1. panta 2. punktu un nosūtīti uz norādīto  e-pasta adresi vai arī sagatavoti papīra formātā un nosūtīti uz norādīto pasta adresi. 

12.6. Par abonēšanas perioda sākumu tiek uzskatīta nākamā diena pēc 12.2.punktā minētās abonēšanas maksas veikšanas vai arī nākamajā dienā pēc abonēšanas termiņa beigām (esošajiem abonentiem), vai arī citā datumā, kuru Abonents norāda kā abonēšanas sākuma datumu, aizpildot abonēšanas pieteikumu. Samaksa ir veikta dienā, kad nauda ir ieskaitīta Izdevniecības bankas kontā.

12.7. Pirms abonēšanas perioda beigām uz Galvenā lietotāja e-pastu tiek nosūtīts atgādinājums par abonēšanas perioda beigu termiņu, kā arī Priekšapmaksas rēķins par esošā abonementa veida pagarināšanu. Arī šim Priekšapmaksas rēķinam tiek piemēroti šī Līguma 12.3., 12.4., 12.5., 12.6.punktā minētie nosacījumi.

13. Produktu lietošanas kārtība

13.1. Pēc samaksas veikšanas Abonenta Galvenajam lietotājam tiek nodrošināta pieeja Produktam atbilstoši izvēlētajam abonēšanas veidam izvēlētajā un apmaksātajā periodā.

13.2. Lai lietotu Produktu, Galvenais lietotājs izmanto personīgās identifikācijas parametrus (e-pastu un paroli), veicot autorizāciju iAudio mājas lapā www.iaudio.lv / iFinanses mājas lapā www.ifinanses.lv / iTiesības mājas lapā www.itiesibas.lv / iBizness mājas lapā www.ibizness.lv.

13.3. Pēc samaksas veikšanas informācija par abonementa aktivizēšanu tiek nosūtīta uz Galvenā lietotāja e-pastu.

14. Izdevniecības tiesības un pienākumi

14.1. Izdevniecība veic Abonenta reģistrāciju un nodrošina Abonentam Produktu lietošanas tiesības atbilstoši Līguma nosacījumiem.

14.2. Nepieciešamības gadījumā Izdevniecība veic konsultācijas par Produktu lietošanu, paroles nomaiņu u.tml.

14.3. Visas publikācijas (audioraktus) aizsargā autortiesības. Ja Abonents izmanto informāciju (t.sk. to kopē) nekomerciālos nolūkos, Abonentam ir jānorāda informācijas avots. Ja Abonents izmanto informāciju (t.sk. to kopē) nekomerciālos nolūkos, Abonentam ir jānorāda attiecīgais informācijas avots – iAudio, publikācijas datums (piemēram, iAudio, 30.08.2021.).

15. Abonenta tiesības un pienākumi

15.1. Abonents apņemas veikt Priekšapmaksas rēķina apmaksu tajā norādītajā termiņā.

15.2. Abonents apņemas neizpaust trešajām personām Galvenā lietotāja un Papildu lietotāju personīgās identifikācijas parametrus.

15.3. Abonentam ir aizliegts nelegāli izmantot Produktus – kopēt, izplatīt, publicēt vai nodot trešajām personām iegūto informāciju vai piedalīties tās izplatīšanā, nodošanā trešajām personām komerciālos nolūkos. Abonentam ir aizliegts par Papildu lietotājiem reģistrēt personas, kas nav darba attiecībās ar Abonentu – šādu darbību veikšana tiek uzskatīta par Produktu nelegālu izmantošanu komerciālos nolūkos.

15.4. Ja kāds Galvenais lietotājs pārtrauc darba attiecības ar Abonentu, Abonents apņemas izdzēst konkrētā lietotāja unikālās lietošanas parametrus pašrocīgi vai arī paziņot to Izdevniecības 16.2.punktā norādītajai kontaktpersonai, kura izdzēš attiecīgos lietošanas parametrus.

IV DAĻA

16. Kontaktinformācija un datu konfidencialitāte

16.1. Abonenta kontaktpersona - Galvenais lietotājs.

16.2. Izdevniecības kontaktinformācija – telefons 67280693, e-pasts info@izurnali.lv.

16.3. Šī Līguma darbības laikā tiek ievēroti Lietošanas noteikumi un datu privātuma politika

16.4. Papildus Līguma 16.3.punktā norādītajam šī Līguma izpildei Izdevniecība saņem no Abonenta tos datus, kas nepieciešami Latvijas Republikas grāmatvedības un nodokļu, u.c. likumdošanas prasību īstenošanai, tajā skaitā fiziskās personas datus – personas kodu, deklarēto adresi, bankas informāciju u.c., ja tas pieprasīts likumdošanas aktos.

16.5. 16.3.punktā minētie dati tiek izmantoti, glabāti un apstrādāti tikai Izdevniecības uzņēmējdarbības veikšanai likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā un termiņā.

17. Līguma termiņi, izbeigšanas kārtība un citi nosacījumi

17.1. Līgums stājas spēkā ar Priekšapmaksas rēķina izrakstīšanas dienu un saglabā savu spēku līdz Puses ir izpildījušas savas šajā Līgumā uzņemtās saistības. Līgums automātiski tiek pārtraukts, ja Abonents nav veicis samaksu 2.2. / 7.2. / 12.2. punktā norādītajā kārtībā.

17.2. Gadījumā, ja tiek pārkāpti šī Līguma 5.2., 5.3., 10.2., 15.2., 15.3. punkta noteikumi, Izdevniecībai ir tiesības pārtraukt pakalpojuma piegādi no brīža, kad pārkāpums ir atklāts, neatmaksājot Abonentam abonēšanas maksu. Papildus, ja Abonents ir apzināti pārkāpis 5.3.punkta nosacījumus, Izdevniecībai ir tiesības pieprasīt kompensēt zaudējumus, kas radušies Abonenta prettiesiskas rīcības rezultātā.  

17.3. Ja Izdevniecība identificē klienta netipisku uzvedību, kas var liecināt, ka Pakalpojumi tiek izmantoti neatbilstoši līguma noteikumiem vai pretēji paredzētajam mērķim, vai arī tiek aizskartas citu lietotāju un/vai Izdevniecības intereses, vai pārkāpti portāla Lietošanas noteikumi un datu privātuma politika, Izdevniecībai ir tiesības pārtraukt Abonementu pirms termiņa, neatmaksājot Abonentam abonēšanas maksu. 

17.4. Puses apņemas laicīgi paziņot par 16.1. un 16.2.punktā norādītās kontaktinformācijas maiņu, kā arī par Galvenā lietotāja maiņu.

17.5. Puses nav atbildīgas par Līguma saistību nepildīšanu tādā apjomā, kādā šo saistību izpildi kavē vai pārtrauc nepārvaramas varas apstākļi – jebkāda veida dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas, blokāde. Pusei, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, nekavējoties jāpaziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos un izbeigšanos.

17.6. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties šī Līguma izpildes laikā, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā.

17.7. Strīdi un domstarpības, par kurām nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, tiks izskatītas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

Atjaunots 04.03.2024.

Piesakies jaunumu e-pastam!
Paroles atjaunošana
Неправильный адрес e-mail!
Не зарегистрированы?