Ar Senāta 2024.gada 26.marta spriedumu lietā SKC-81/2024 pirmo reizi judikatūras līmenī ir skaidrotas Civillikuma 2144.pantā ietvertās izīrētāja vai iznomātāja tiesības tūliņ prasīt visas nomas vai īres naudas samaksu gadījumā, ja īrnieks vai nomnieks izbeidz līgumu bez tiesiska pamata pirms līgumā noteiktā termiņa.

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Kā vērtēt lietas pierādījumus.