Arvien vairāk Latvijas uzņēmēju paplašina savu darbību un piedāvā preces un pakalpojumus ārvalstīs. Ideāli, ja partneri norēķinās laikus un viss norit tā, kā norunāts, taču ko darīt, ja tā nenotiek? Kā rīkoties, ja parādnieks (fiziskā vai juridiskā persona) ir reģistrēts citā valstī? Kā piedzīt parādus? Kādas valsts tiesā, ja nepieciešams, jāsniedz prasības pieteikums?

Pastāv būtisks princips, ko pielieto, ja puses nav vienojušās par piemērojamo likumdošanu, izskatot strīdu, proti, strīdu izskatīs pēc atbildētāja atrašanas vietas vai pēc saistību izpildīšanas vietas. Šis princips ir atspoguļots, piemēram, Eiropas Savienības Padomes Regulā Nr.44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (2.-5.pants) un Konvencijas par starptautisku kravu pārvadājumu līgumu (CMR) 31.pantā. Tā ir atbildētāja atrašanas vieta (dzīvesvieta vai kompānijas reģistrācijas vieta) vai saistību izpildes vieta. Saistību izpildes vietas princips ir atspoguļots arī Civillikumā (19.panta 2.daļa).