Kas ir uzskatāms par parakstīšanas datumu dokumentam, ja katra puse to ir parakstījusi ar drošu elektronisko parakstu citā datumā? Piemēram, ja pieņemšanas-nodošanas aktu viena puse paraksta mēnesi vēlāk. Vai darījums ir spēkā no brīža, kad to parakstījis pirmais parakstītājs?