Viena puse ir nosūtījusi otrai sadarbības pusei e-pastu, ko var pierādīt, bet otra puse apgalvo, ka e-pastu nav saņēmusi. Kā tā puse, kas nav saņēmusi e-pastu, var pierādīt, ka e-pasts nav saņemts?

Civillikuma 1404.pants nosaka, ka katrā tiesiskā darījumā jāņem vērā dalībnieki, priekšmets, gribas izteikums, sastāvdaļas un forma. Vispārīgi saziņa pušu starpā darījumattiecību ietvaros iespējama tādā formā, par kādu puses vienojušās. Turklāt gribu darījuma noslēgšanai un grozījumiem darījumattiecībās iespējams izteikt arī klusējot, ja vien likums vai pušu griba konkrētajā gadījumā nenoteic citādāk.