Starp divām juridiskām personām noslēgts nedzīvojamo telpu nomas līgums. Pēc tā termiņa notecējuma līguma attiecības turpinās. Vai šādā gadījumā var uzskatīt, ka līgums ir spēkā? Nomnieks beidz maksāt nomas maksu, jo nepiekrīt izīrētāja sagatavotajam rēķinam, norādot, ka nav noslēgts līgums. Vai izīrētājam ir tiesības izsniegt rēķinus par nomu iepriekšējā līguma apmērā, t.i., par summu, kas bija noteikta nomas līgumā, kura termiņš beidzies? Uz kāda pamata izīrētājs var celt prasību tiesā pret nomnieku?