Kā pareizi jārēķina līgumsods, ievērojot Civillikuma (CL) normas? Slēdzot līgumu, tajā paredzēts sods 0,5% apmērā par katru kavēto dienu. Kā un no kādām summām piemēro likumā noteiktos 10%? Konkrētajā gadījumā noslēgts nomas līgums par tehnikas izpirkumu, katru mēnesi sagatavojot rēķinu. Vai 10% jāpiemēro no kavētās pamatsummas vai līzinga atlikuma? Kā uzņēmumam jārīkojas, lai novērstu risku tikt iesūdzētam tiesā, jo nepareizi aprēķināti procenti vai neatbilstoši piemērots likums? Piemēram, kā rēķināt līgumsodu, ja līzinga atlikums gada sākumā ir 20 tūkst. eiro, kavētā pamatsumma ir 4000 eiro un nokavētas 60 dienas?