Kā rīkoties ar neapmierinātiem klientiem, kuri regulāri izrāda savas pretenzijas pret uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem? Vai uzņēmējam ir tiesības atteikties no šāda klienta (juridiskas personas), liedzot turpmāk izmantot sniegtos pakalpojumus? Kā to juridiski pareizi pamatot?

Biznesa attiecībās dominē pušu privātā autonomija. Pirmkārt, tas nozīmē, ka puses var brīvi izraudzīties, ar kurām personām slēgt darījumus. Otrkārt, tas nozīmē, ka pušu savstarpējās attiecības regulē vienošanās. Puses var vienoties par jebkādiem noteikumiem, ja vien tie tieši nav aizliegti ar likumu. Tāpēc vispirms būtu jāpārliecinās, kas rakstīts jūsu līgumā ar klientu. Ja līgumā noteikts pienākums pēc klienta pieprasījuma sniegt pakalpojumu, tad šāds pienākums pakalpojuma sniedzējam ir saistošs. Pēc vispārējā principa līgumi ir jāpilda. Ja līgumā ir noteikta tiesība atkāpties no līguma, tad var izbeigt līgumu saskaņā ar tajā noteikto kārtību.