Kā rīkoties, ja prece faktiski ir nodota vai pakalpojums ir sniegts, tomēr otra darījuma puse nav parakstījusi pieņemšanas – nodošanas aktu (PNA)?