Vai dokumentam (piemēram, iesniegumam), kurš parakstīts ar drošu elektronisko jeb e-parakstu un satur laika zīmogu, dokumenta datums var atšķirties no datuma, kurā tas elektroniski parakstīts? Vai elektroniski parakstītam dokumentam ir jāraksta datums?