Vai dokumentam ir juridisks spēks, ja elektroniskā vidē viena no līguma pusēm paraksta to ar drošu elektronisko parakstu jeb e-parakstu, bet otra puse dokumentu paraksta papīra formā, ieskenē un pievieno sistēmā?