Līgumā ar IT programmatūras izstrādātāju paredzēta līgumsumma, kā arī ir atruna, ka programmēšanas procesā var rasties papildu darbi, un tiem ir noteikta stundas likme. Pēc līguma izpildes Izpildītājs izraksta rēķinu par šādiem papildu darbiem, kam Pasūtītājs nepiekrīt un samaksu netaisās veikt. Ko darīt, ja pretējā puse noliedz savu parādu?

Saskaņā ar Civillikumu tiesīgi noslēgts līgums uzliek līdzējam pienākumu izpildīt apsolīto. Ņemot vērā, ka starp Izpildītāju un Pasūtītāju pastāvošās līgumattiecības regulē konkrēts līgums, šajā situācijā būtu jāvadās no šī līguma noteikumiem attiecībā uz strīdu risināšanas kārtību. Pēc vispārējiem Civillikuma noteikumiem konkrētajā gadījumā būtu ieteicams:

  • slēgt izlīgumu ar Pasūtītāju vai
  • nosūtīt brīdinājumu Pasūtītājam par iespējamo prasības celšanu tiesā parāda atgūšanai.