Vai prasību par servitūta nodibināšanu tiesā var celt pret personu, kas nekustamo īpašumu ieguvusi, to mantojot, bet zemesgrāmatā (ZG) nav pārreģistrējusi uz sava vārda, t.i., ZG kā īpašnieks vēl ierakstīta mirusī persona? Kad šādā gadījumā īpašuma tiesības pāriet mantiniekam? Kas, ievērojot Civillikuma (CL) 994.pantu, būtu atbildētājs šajā lietā?