Konkurences tiesību fundamentālo mērķu sasniegšanas efektivitāte var tikt apdraudēta situācijā, kad konkurences tiesību pārkāpumu rezultātā zaudējumus cietušie nespēj pienācīgā veidā gūt atlīdzību. Lai gan Konkurences likuma (KL) 21.pantā paredzētas tiesības no pārkāpēja prasīt zaudējumu atlīdzību, Latvijā šādas prasības tiek celtas reti. Vēl retāk zaudējumi tiek atlīdzināti.

Iemesli galvenokārt saistīti ar prasītāja grūtībām pierādīt pārkāpumu un konkrēto zaudējumu apmēru, kas savukārt ir cieši saistīts ar prasītāja ierobežotajām iespējām iegūt pierādījumus.

Šīs problēmas un nepilnības Latvijas Republikas tiesiskajā regulējumā likumdevējs uzņēmies novērst ar grozījumiem KL un Civilprocesa likumā (CPL). Ar grozījumiem tiks ieviestas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/104/ES par atsevišķiem noteikumiem, kuri valstu tiesībās reglamentē zaudējumu atlīdzināšanas prasības par dalībvalstu un Eiropas Savienības konkurences tiesību pārkāpumiem (Direktīva) prasības.

.