Pērn vārdu "kartelis' medijos un uzņēmēju vidē dzirdējām bieži. Ir skaidrs, ka tas nav nekas labs, taču kā konstatēt, ka, iespējams, esat saskārušies ar karteli? Kā izvairīties no iesaistīšanās tajā?

Kas ir kartelis?

Konkurences tiesībās par karteli dēvē horizontālu aizliegtu vienošanos starp viena ražošanas vai izplatīšanas līmeņa uzņēmumiem. Starp uzņēmumiem, kas pārstāv atšķirīgus ražošanas vai izplatīšanas līmeņus, piemēram, ražotājs un vairumtirgotājs vai vairumtirgotājs un mazumtirgotājs, var pastāvēt vertikāla aizliegta vienošanās.

Atbilstoši Konkurences likuma (KL) mērķim katram tirgus dalībniekam, konkurējot ar citiem tirgus dalībniekiem, sava saimnieciskā darbība jāveido, izmantojot brīvas, godīgas un vienlīdzīgas konkurences līdzekļus. Tas attiecināms arī uz tirgus dalībnieku darbībām, kas nozīmē, ka katram tirgus dalībniekam sava rīcība tirgū jānosaka patstāvīgi. Šāda atziņa iekļauta arī Senāta 2009. gada 29. jūnija spriedumā lietā SKA-234/2009.

Tāpat katram uzņēmumam ir konfidenciāla informācija, kuras nokļūšana atklātībā var kaitēt, tādēļ uzņēmums var noteikt, kāda informācija satur tā komercnoslēpumu un ir aizsargājama. Komercnoslēpuma sargāšanas pienākums ir gan uzņēmuma pārstāvjiem, gan amatpersonām un darbiniekiem. Vērtējot no konkurences tiesību viedokļa, komerciāli sensitīva ir jebkura informācija, kas var ietekmēt konkurenta rīcību vai stratēģiju tirgū. Tā var būt informācija, kas satur datus par pagātni, esošo situāciju vai nākotni.