Ņemot vērā reklāmas nozīmi kontekstā ar uzņēmuma konkurētspēju tirgū, nav noslēpums, ka reklāmas tiesiskuma aspekti nereti saduras ar konkurences tiesību regulējumu. Šādos gadījumos, izpildoties noteiktiem priekšnoteikumiem, iespējams runāt par negodīgu konkurenci, kas dod tiesības vērsties pret konkurentu, lai gūtu atlīdzinājumu un novērstu negodīgās prakses turpināšanos.

Kas ir negodīga konkurence?

Saskaņā ar Konkurences likuma (KL) regulējumu par negodīgu konkurenci uzskatāmas darbības, kuru rezultātā pārkāpti normatīvie akti vai godīgas saimnieciskās darbības paražas un radusies vai varētu rasties konkurences kavēšana, ierobežošana vai deformēšana. KL regulējumā nav paredzēts izsmeļošs negodīgas konkurences piemēru uzskaitījums, jo tā izveide ir praktiski neiespējama. KL iekļauts vispārīgs aizliegums jeb ģenerālklauzula, kuru, ja pastāv bažas par iespējamu pārkāpumu, jāpiepilda ar saturu katrā konkrētajā gadījumā. Šīs ģenerālklauzulas ietveršana KL objektīvi pamatota ar lielo iespējamo negodīgas konkurences formu daudzveidību un to nepārtraukto mainību, turklāt saimnieciskās darbības paražas katrā nozarē ir ievērojami atšķirīgas.