Divu vai vairāku tirgus dalībnieku vienošanās, līgums vai saskaņota darbība, kā arī lēmums, ko pieņēmusi reģistrēta vai nereģistrēta tirgus dalībnieku apvienība, piemēram, asociācija, savienība u.tml., vai tās amatpersona, uzskatāms par tirgus dalībnieku vienošanos un sadarbību. Analizēsim, kādi noteikumi jāievēro šādā sadarbībā, lai nepārkāptu likumā paredzētos ierobežojumus, kā arī ielūkosimies, kā konkurentu saziņu noteiktās situācijās vērtējusi tiesa.

Atbilstoši Konkurences likumam (KL) tirgus dalībnieks ir jebkura persona, kura veic vai gatavojas veikt saimniecisko darbību Latvijas teritorijā vai kuras darbība ietekmē vai var ietekmēt konkurenci Latvijas teritorijā. Ja starp diviem tirgus dalībniekiem noslēgta vienošanās par tālāku sadarbību vai kopīgu projektu izstrādi un realizēšanu, šāda vienošanās nenozīmē, ka abi vai vairāki tirgus dalībnieki var izpaust informāciju, kas varētu radīt KL noteikto normu pārkāpumu.

Saziņas pamatnoteikumi

Atbilstoši likumam ir pieļaujami un atbalstāmi, ka asociācijas ietvaros biedri diskutē un apspriež jautājumus, kas attiecināmi uz nozares kopīgiem mērķiem, attīstību un interesēm. Tirgus dalībnieki drīkst izstrādāt iniciatīvas plānus attiecībā uz normatīvajiem aktiem vai to grozījumiem, kā arī apspriesties par nozares kopējām problēmām, tās reputāciju un imidžu. Tirgus dalībnieki drīkst pārrunāt reklamēšanas un mārketinga jautājumus (nozares kopējās pievienotās vērtības uzsvēršanai, sabiedrības informēšanai) un kopīgi piedalīties izstādēs, prezentācijās un forumos.