Daudzi uzņēmumi 2018.gada pirmo pusi aizvadīja nemierīgi. Iemesls tam bija darbs, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK jeb Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Regula) prasību izpildes nodrošināšanas. Kā zināms, naudas soda apmērs par Regulas pārkāpumiem var sasniegt 20 milj. eiro vai līdz 4% no uzņēmuma kopējā visā pasaulē iepriekšējā finanšu gadā gūtā gada apgrozījuma.

Daudzi uzņēmumi 2018.gada pirmo pusi aizvadīja nemierīgi. Iemesls tam bija darbs, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK jeb Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Regula) prasību izpildes nodrošināšanas. Kā zināms, naudas soda apmērs par Regulas pārkāpumiem var sasniegt 20 milj. eiro vai līdz 4% no uzņēmuma kopējā visā pasaulē iepriekšējā finanšu gadā gūtā gada apgrozījuma.

Pēc 2018.gada 25.maija, kad Regula visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs kļuva tieši piemērojama, iestājās zināms atslābums. Par lieliem naudas sodiem nekas nebija dzirdams, Datu valsts inspekcija (DVI) paziņoja, ka kādu laiku pēc Regulas stāšanās spēkā ievēros "konsultē vispirms" principa, naudas sodus piemērojot tikai klaju Regulas pārkāpumu gadījumā.

Tomēr par to, ka Regulas prasības jāuztver nopietni, 2019.gada 21.janvārī atgādināja Francijas datu aizsardzības uzraudzības iestāde, piemērojot 50 milj. eiro naudas sodu sabiedrībai "GOOGLE LLC".