Kopš spēkā stājās regula 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula), ar datu aizsardzību saistītie riski tika ierindoti pie būtiskiem organizāciju finanšu riskiem, jo pieauga ne vien uzņēmumu pienākumi, bet arī soda naudas apmērs pārkāpumu gadījumā – līdz pat 20 milj. eiro vai 4% no uzņēmuma vai uzņēmumu grupas gada apgrozījuma.

Šajā rakstā sniegts ieskats galvenajos dokumentos un procesos, kas ir būtiskas datu aizsardzības sistēmas sastāvdaļas un var palīdzēt organizācijai nodrošināt atbilstību Vispārīgajai datu aizsardzības regulai. Lai organizācijā sakārtotu datu aizsardzības sistēmu, vajadzētu pievērst uzmanību šādiem faktoriem:

  • datu plūsmu un tiesisko pamatu jeb likumības kontrolei;
  • datu subjektu jeb fizisku personu informēšanai;
  • citu personu tiesību nodrošināšanai;
  • organizatorisku pasākumu ieviešanai;
  • datu aizsardzības incidentu kontrolei;
  • drošības pasākumiem.