Gan grāmatvedības, gan personāla dokumentu informācijas kopumā ir iekļauti arī personas dati. Tieši fizisko personu datu apstrādei ir noteiktas specifiskas prasības, kas jāievēro, arī iznīcinot dokumentus pēc to glabāšanas termiņa beigām.

Grāmatvedības un personāla dokumentācijas kārtošanā ietilpst gan dokumentu veidošana, gan to glabāšana, gan arī iznīcināšana. Dokumentu iznīcināšanu veic, lai neatgriezeniski atbrīvotos no tajos ietvertās informācijas. Savukārt dokumentu iznīcināšanas brīdis noteikts dažādu normatīvo aktu prasībās.

Vispārīgais regulējums

Grāmatvedības dokumenti atspoguļo visus komersanta saimnieciskos darījumus, kā arī katru faktu vai notikumu, kas rada pārmaiņas uzņēmuma mantas stāvoklī (likuma "Par grāmatvedību" 2.pants). Savukārt personāla dokumentos ietvertas darba vai dienesta attiecības ar darbiniekiem vai amatpersonām, un tie ir, piemēram, darba līgums, rīkojums par personālsastāvu, atvaļinājumu grafiks, amata apraksts u.c. (Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" 71.punkts).