Eiropas Savienības Tiesa atkārtoti secinājusi, ka, saglabājot komunikāciju datus bez piekrišanas, neievērojot stingri izvirzītus priekšnosacījumus, plaši un būtiski tiek pārkāptas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā nostiprinātās tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību un personas datu aizsardzību.