27.04.2016. Eiropas Parlaments pieņēma Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Regula). Lai gan Regula jau stājusies spēkā, tai noteikts 2 gadu pārejas periods, līdz ar to tā tiks piemērota no 25.05.2018.

Nevarētu teikt, ka ar Regulu būtu kardināli mainīta situācija un regulējums saistībā ar personas datiem, tomēr atsevišķi ieviestie institūti pieprasa noteiktu sagatavošanos un uzņēmumu jeb pārziņu rīcībā esošo datu apjoma izvērtēšanu.

Kāpēc svarīgi uzņēmumiem?

Lai gan, vērtējot no uzņēmuma reputācijas aspekta, savu klientu un darbinieku personas datu aizsardzībai jābūt pašsaprotamai un prioritārai, ar Regulu tiks ieviesti arī būtiski administratīvie sodi par pārkāpumiem personas datu apstrādē. Juridiskajām personām par būtiskiem pārkāpumiem saistībā ar personas datiem varēs tikt piemērots sods līdz pat 20 milj. eiro vai 4% apmērā no uzņēmuma gada apgrozījuma visā pasaulē.

1.solis – apzināt uzņēmumā esošos datus

Apzinot uzņēmuma rīcībā esošos datus, jāņem vērā, ka personas dati, uz kuriem attiecināta tiesiskā aizsardzība, nav tikai dati, kas atrodami elektroniskajās informācijas sistēmās. Aizsargājami personas dati var būt arī:

  • papīra formāta datu nesējos (piemēram, darbinieku lietas, klientu lietas, dažādi uzskaites žurnāli, korespondence);
  • video novērošanas ierakstos;
  • balss jeb audio ierakstos (piemēram, ierakstot uzņēmuma darbinieku sarunas ar klientiem);
  • fotogrāfijās un citos informācijas nesējos.