Jau gandrīz sešus mēnešus uzņēmējiem un valsts iestādēm, veicot jebkuru darbību ar informāciju par identificējamu fizisko personu (veicot personas datu apstrādi), jāievēro jaunās Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK jeb Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Regula) prasības. Šīs prasības jāievēro arī darba devējiem, veicot darbinieku vai potenciālo darbinieku personas datu apstrādi.

Lai gan Regulā paredzēti ievērojami sodi par tai neatbilstošu personas datu apstrādi un tam vajadzētu nodrošināt Regulas ievērošanu, ne vienmēr darbinieku personas datu apstrāde tiek veikta tai atbilstoši. Iemesls pārsvarā ir nevis darba devēju apzināta Regulas prasību neievērošana, bet gan izpratnes trūkums par to, kādas ir jaunā datu aizsardzības normatīvā ietvara prasības. Savukārt izpratnes trūkuma iemesls, iespējams, ir nevis nevēlēšanās saprast, bet gan datu aizsardzības regulējuma, tostarp jaunās Regulas, sarežģītība un tajā ietverto normu vispārīgums, kas dod iespēju tās interpretēt un piemērot atšķirīgi. Viens no šiem sarežģītajiem jautājumiem ir personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums – datu apstrādes princips, kura ievērošana dod tiesības veikt personas datu apstrādi.