Kā zināms, 25.maijā Latvijā un visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs sāks piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK jeb Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Regula). Ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, jaunās Regulas mērķis ir nostiprināt un modernizēt jau šobrīd piemērojamos personas datu apstrādes principus, lai palīdzētu uzņēmējiem veiksmīgāk un stratēģiski labāk pielāgoties pašreizējai biznesa videi, kurā personas datu apstrāde ir būtiska ikdienas sastāvdaļa.

Latvijā personas datu aizsardzība pašlaik regulēta Fizisko personu datu aizsardzības likumā, kas zaudēs spēku ar Regulu, jo tās nosacījumi ir tieši piemērojami visās ES dalībvalstīs. Tomēr, lai veicinātu Regulas efektīvāku piemērošanu, ES dalībvalstīm piešķirtas tiesības noteiktus jautājumus regulēt nacionālajos normatīvajos aktos. Tādēļ Latvijā izstrādāts Personas datu apstrādes likuma projekts (Likumprojekts), kas 28.03.2018. atbalstīts Saeimas Juridiskajā komisijā un virzīts izskatīšanai Saeimā, lai to pieņemtu līdz Regulas piemērošanas datumam.