Nomājot autotransportu no darbinieka, jāņem vērā arī vairāki svarīgi nodokļu aspekti, tostarp iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa (UVTN) piemērošanā.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

IIN nomaksa ir atkarīga no tā, vai darbinieks, kas iznomājis darba devējam transportlīdzekli, ir reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs. Ja darbinieks nav reģistrējis saimniecisko darbību Valsts ieņēmumu dienestā (VID), IIN (23% apmērā) no izmaksājamās summas atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN) 4.panta 1.daļas 2.punktam un 17.panta 10.daļas 7.punktam ietur un budžetā iemaksā darba devējs.

Atbilstoši likuma par IIN 11.panta 12.daļai darbinieks kā iznomātājs var nereģistrēt savu saimniecisko darbību VID, ja saimnieciskās darbības izdevumi ir nebūtiski. Šādā gadījumā darbinieks reģistrē VID tikai noslēgto nomas līgumu. Ja tas ir paveikts, darba devējam, veicot IIN samaksu, atbilstoši likuma par IIN 15.panta 7.daļai piemērojama samazināta IIN likme – 10% apmērā. Tomēr jānorāda, ka šādā gadījumā darbinieks zaudē iespēju piemērot saimnieciskās darbības izdevumus un tajos iekļaut ar īpašuma uzturēšanu un pārvaldīšanu saistītos izdevumus.