Cedents (ātro kredītu aizdevējs) noslēdz cesijas līgumu ar cesionāru. Ar šo līgumu cedents nodod cesionāram un cesionārs pieņem prasījumus pret cedenta parādniekiem. Parādnieku saraksts un saistību apmērs līguma parakstīšanas dienā noteikts līguma pielikumā. Cik likumīgs ir cesijas līgums ar parādnieku sarakstu? Vai Latvijas normatīvajos aktos nav noteikts, ka cesijas līgums jāslēdz par konkrētu parādnieku?