Darba devējs katru mēnesi izmaksā darbiniekam motivācijas prēmiju. Vai darba devējam katru mēnesi jāsagatavo rīkojums par ikmēneša prēmijas piešķiršanu?

Vai rīkojums ir obligāts?

Saskaņā ar Darba likuma (DL) 62.panta 1.daļu darba devējam ir pienākums organizēt algas, piemaksu un prēmiju sistēmu uzņēmumā. Savukārt kārtība, kādā tiek organizēta prēmiju sistēma un to izmaksa uzņēmumā, ir atstāta darba devēja pārziņā, kas nozīmē, ka darba devējam ir plaša rīcības brīvība.

Atbilstoši Senāta 2010.gada 7.aprīļa spriedumam lietā SKC-91/2010 prēmijas nav regulāri un obligāti aprēķināmas un izmaksājamas summas, bet gan atzinība darbiniekam par labu un priekšzīmīgu darbu, tādēļ darba devējam ir tiesības lemt par izmaksājamās prēmijas apmēru. Attiecīgi darba devēja rīcības brīvība prēmiju sistēmas organizēšanā ļauj individuālu noteikt un pielāgot prēmiju noteikšanu, ņemot vērā uzņēmuma darba specifiku, sasniegtos rezultātus un darbinieku individuālo ieguldījumu.