Uzņēmums ar fizisku personu, kas nav reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, noslēdzis uzņēmuma līgumu par teritorijas uzraudzības pakalpojumiem. Līguma darbības periodā pakalpojuma sniedzējam iestājas darbnespēja. Vai pakalpojuma saņēmējam ir pienākums apmaksāt darbnespējas lapu A?

Likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 36.panta 1.daļā noteikts, ka darba devējam ir pienākums darba ņēmējiem, kam darba periodā iestājusies ar Ministru kabineta (MK) noteiktajā kārtībā izsniegtu darbnespējas lapu apliecināta pārejoša darbnespēja (izņemot darbnespēju, kas saistīta ar grūtniecību un dzemdībām un slima bērna kopšanu), izmaksāt no saviem līdzekļiem slimības naudu ne mazāk kā 75% apmērā no vidējās izpeļņas par otro un trešo pārejošas darbnespējas dienu un ne mazāk kā 80% apmērā – par laiku no ceturtās darbnespējas dienas, taču ne ilgāku par deviņām kalendāra dienām.

Slimības naudu aprēķina par darbnespējas dienām (stundām), kurās darba ņēmējam būtu bijis jāstrādā. Darba ņēmējiem, kam noteikts summētais darba laiks (summētais dienesta pienākumu izpildes laiks) un kuru mēnešalga (darba alga) nav atkarīga no faktiski nostrādāto stundu skaita konkrētā mēnesī, darba devējs, ņemot vērā darba (dienesta) specifiku, var noteikt, ka slimības naudu aprēķina par kalendāra darba dienām darbnespējas periodā. Slimības naudu izmaksā atbilstoši noteikumiem, kādi Darba likumā (DL) paredzēti darba samaksas izmaksai.