Darba līgumā ir norādīts datums 8.decembris, taču darba devējs un darbinieks līgumu parakstījuši tikai 10.decembrī. Kad stājās spēkā darba līgums – līgumā norādītajā datumā vai dienā, kad tas parakstīts?

Darba likuma (DL) 40.panta 1.daļa nosaka – darba līgums slēdzams rakstveidā pirms darba uzsākšanas. No likuma viedokļa šāda situācija, kad darbinieks sācis veikt darba pienākumus, neesot rakstveidā noslēgtam darba līgumam, nemaz nevarētu rasties.