Jau 01.03.2017. stājās spēkā jaunais Publisko iepirkumu likums (PIL), ar kuru ieviesta Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2014/24/ES par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (Direktīva).

Ar jauno PIL ieviestas dažādas izmaiņas, bet iepirkumu principi ir palikuši nemainīgi. Direktīvas mērķis atbilstoši tās preambulai bija pārskatīt un modernizēt iepriekšējos noteikumus, lai veicinātu mazo un vidējo uzņēmumu piedalīšanos publiskajos iepirkumos un dotu iespēju pasūtītājiem labāk izmantot publisko iepirkumu kopēju sabiedrisko mērķu atbalstam, kā arī precizēt regulējumu saistībā ar Eiropas Savienības Tiesas praksi.

Līdz ar to arī iepirkuma process, kurā pasūtītājs apzina savas vajadzības, izstrādā tām atbilstošas prasības, informē piegādātājus par tām un attiecīgi saņem, izvērtē un izvēlas labāko piedāvājumu, nemainās. Tāpat nemainīgi ir arī PIL mērķi (atklātums, brīva konkurence, vienlīdzīga un taisnīga attieksme pret piegādātājiem, pasūtītāja līdzekļu efektīva izmantošana, maksimāli samazinot risku). Tādēļ piegādātājiem nav jāsatraucas par revolucionārām izmaiņām (ja neskaita elektronisko piedāvājumu iesniegšanu), tomēr ir jāpievērš uzmanība niansēm, kas ir grozītas.