Nomnieks īrē telpas no iznomātāja. Jumta defekta dēļ, caur kuru telpā tek ūdens, sabojāta nomnieka datortehnika. Vai nomniekam ir tiesības prasīt iznomātājam atlīdzināt zaudējumus, kas radušies, nomājot telpas? Līgumā, kurš noslēgts starp nomnieku un iznomātāju, par zaudējumu atlīdzību nekas nav minēts. Uz kādu normatīvo aktu pamata nomniekam ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzināšanu, un kādā apmērā?