Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr. 899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 43. punktā noteikts, ka likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN) 9. panta 1. daļas 16. punkta izpratnē kompensācijas izmaksas ir arī summas, ko darba devējs darbiniekam izmaksā saistībā ar darbiniekam piederoša personiskā transportlīdzekļa, ko atbilstoši darba līgumam izmanto darba vajadzībām, nolietošanos un kas noteikta 0,04 eiro apmērā par katru nobraukto kilometru, bet ne vairāk kā 57 eiro mēnesī.

Vai ar darbiniekam piederošu personisko transportlīdzekli saprotams tikai gadījums, kad darba līgumā darba ņēmēja vārds un uzvārds pilnībā sakrīt ar transportlīdzekļa tehniskajā pasē norādīto, un tikai šādā gadījumā iespējama kompensācijas izmaksa? Vai tomēr šī norma jāsaprot plašāk? Piemēram, ģimenē ir viens transportlīdzeklis, ko izmanto gan vīrs, gan sieva darba vajadzībām, – vai šādā gadījumā nav iespējams saņemt kompensāciju? Vai to var piemērot tikai tad, ja pārreģistrē transportlīdzekli no viena laulātā uz otru? Kā norma jāpiemēro tad, ja auto ir finanšu līzingā? Vai darba devējam ir tiesības prasīt tehniskās pases kopiju?