Ir skaidrs – definējot prasības iepirkuma procedūrai un gatavojot atbilstošu dokumentāciju, visam ir jābūt definētam skaidri un saprotami. Tādējādi ne tikai saņemsiet precīzākus un atbilstošākus pieteikumus, bet arī varēsiet būt droši, ka procedūra notiek saskaņā ar likuma prasībām.

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 22.02.2016. pieņēma spriedumu lietā Nr.SKA-365/2016, kurā AT analizēja, cik skaidrām ir jābūt iepirkumu procedūras dokumentācijā noteiktajām piedāvājuma prasībām.

Spriedumā analizētas tieši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (SPSIL) normas, nevis Publisko iepirkumu likums (PIL). PIL un SPSIL ir 2 svarīgākie normatīvie tiesību akti, kas reglamentē iepirkumu procedūru Latvijā. Jau pēc nosaukuma saprotams, ka SPSIL regulē iepirkumu procedūru sabiedrisko pakalpojumu jomās, kas īpaši noteiktas likumā: siltumapgāde, gāzes apgāde, elektroenerģijas apgāde, ūdensapgāde, transporta pakalpojumi, pasta pakalpojumi vai teritorijas izmantošana. PIL savukārt piemēro valsts vai pašvaldību veiktajiem iepirkumiem (īpašos PIL noteiktos gadījumos – arī privātpersonu iepirkumiem), kas atrodas ārpus SPSIL tvēruma.