jāslēdz pakalpojumu līgums iepirkuma ietvaros starp virsuzņēmēju un apakšuzņēmēju? Vai virsuzņēmējs ir tiesīgs prasīt no apakšuzņēmēja nodrošināt garantijas saistības pasūtītājam? Kāds ir apakšuzņēmēja atbildības apmērs?