Uzņēmums kā darbinieka atlaišanas iemeslu norāda konkrētās amata pozīcijas likvidēšanu uzņēmumā. Vai šādi drīkst rīkoties, ja uzņēmums tomēr izlemj atstāt šādu amata vietu uzņēmumā pēc darbinieka atlaišanas? Vai ir noteikts periods, kurā var atjaunot likvidētu amata vietu?

Darba likuma (DL) 102.pantā noteikts, ka uzteicot darba līgumu, darba devējam ir pienākums rakstveidā paziņot darbiniekam par tiem apstākļiem, kas ir darba līguma uzteikuma pamatā.  Pamatojot uzteikumu, darba devējam ir jāizklāsta fakti jeb lietas apstākļi, kā arī jāmin pierādījumi, kas pamato, ka fakti ir tieši tādi. Tas nozīmē, ka nav pietiekami uzteikumā norādīt tikai uzteikuma tiesisko pamatu, kas minēts kādā no DL 101.panta 1.daļas punktiem, bet jānorāda arī uz konkrētiem faktiskiem apstākļiem, kas pie tam atbilst un veido uzteikuma tiesisko pamatu. Uzteikuma pamatā esošie apstākļi norādāmi tādā apmērā, lai būtu iespēja pārbaudīt uzteikuma pamatotību.