Publiskajos iepirkumos pasūtītājam par konkursa uzvarētāju jāatzīst pretendents, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Aplūkosim, kā noteikt, kurš no piedāvājumiem atbilst šim kritērijiem, kā arī analizēsim dažādus piemērus.

Saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu drīkst noteikt, salīdzinot:

 • izmaksas, piemērojot efektivitātes pieeju;
 • cenu vai izmaksas kopā ar kvalitātes kritērijiem, kas saistīti ar iepirkuma priekšmetu;
 • tikai cenu, ja sagatavotā tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē.

Piemēram, pasūtītājs vēlas iepirkt darba apģērbu, kam ir jābūt ražotam no izturīga materiāla, jābūt tumšā krāsā, nepieciešama vējjaka un kombinezons, taču nav svarīgs dizains u.c. aspekti. Ja pasūtītājs tehniskajā specifikācijā var detalizēti raksturot tam nepieciešamos apģērba parametrus, tad tas ir tiesīgs piedāvājumus izvērtēt, izmantojot tikai cenu, vienlaikus nosakot izšķirošo piedāvājuma izvēles kritēriju gadījumam, kad pēc cenas izvērtēšanas par uzvarētāju būtu atzīstami vairāki pretendenti.

Ja izvērtē tikai izmaksas

Ja pasūtītājs izvēlas ņemt vērā tikai izmaksas, piemēram, aprites cikla izmaksas, ir jānorāda skaidra aprēķinu metodika, pēc kā noteiks izmaksas, kā arī aprēķina veikšanai nepieciešamie dati, kas būs jāiesniedz pretendentiem. Aprites cikla izmaksas pilnībā vai daļēji ietver šādas produkta, pakalpojuma vai būvdarbu izmaksas:

 • izmaksas, kas rodas pasūtītājam vai citiem lietotājiem, piemēram:
  • ar iegādi saistītas izmaksas;
  • lietošanas izmaksas (piemēram, elektroenerģijas u.c. resursu patēriņš);
  • apkopes izmaksas;
  • aprites cikla beigu izmaksas (piemēram, savākšanas un reģenerācijas izmaksas);
 • produkta, pakalpojuma vai būvdarbu aprites ciklā radušās un ar ietekmi uz vidi saistītas izmaksas (piemēram, siltumnīcefekta gāzu u.c. piesārņotāju emisiju izmaksas, uz klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos klimata pārmaiņām vērstu pasākumu izmaksas),ja tās var izteikt naudas izteiksmē un pārbaudīt.

Tāpat pasūtītājs noteiktu preču aprites cikla izmaksu aprēķināšanai var izmantot kalkulatorus, kas pieejami Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļvietnē un kas paredzēti enerģiju patērējošu preču kopējo iegādes un ikgadējās lietošanas izmaksu aprēķināšanai.