Pieņemot lēmumu par nomas līguma slēgšanu, jāizvērtē ne vien uzņēmuma ieceres par nomātā objekta izmantošanu, bet arī plānotās nomas izdevīgums no nodokļu aspekta. Piemēram, finanšu līzings var nozīmēt gan papildu nodokļu izmaksas, gan ietekmi uz uzņēmuma naudas plūsmu vai arī nodokļu ieguvumus (nodokļu aktīvu), ko ne visi prot pareizi izmantot.

Nomas (līzinga) darījumi Starptautiskajos grāmatvedības standartos tiek klasificēti 2 veidos:

  • finanšu līzings (finanšu noma) – nomniekam tiek nodoti visi riski uz nomāto īpašumu un atlīdzības, kas saistītas ar aktīva īpašuma tiesībām, līdz ar to nomas objekts ir atzīstams par nomnieka aktīvu;
  • operatīvais līzings (operatīvā noma), kas nav finanšu noma.