Būtisks maiņas jeb bartera darījumu aspekts ir nodokļu un nodevu jautājumi. Tie ir svarīgi, lai izvēlētos, vai konkrētajā situācijā izmantojams maiņas darījums, kā arī jāņem vērā, sagatavojot maiņas līgumu un, piemēram, norādot tajā maiņas priekšmeta vērtību vai aprēķinot pievienotās vērtības nodokli (PVN).

Valsts nodeva maiņas darījumos ar nekustamo īpašumu

Valsts nodeva nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā ir 2% no nekustamā īpašuma vērtības, un atbilstoši Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr.1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā" (MK noteikumi Nr.1250) to nosaka pēc "augstāk novērtētās" nekustamā īpašuma vērtības vai kadastrālās vērtības. Ja nekustamo īpašumu maina pret kustamu mantu vai prasījumiem, par nekustamā īpašuma vērtību uzskata kadastrālo un mežaudzes vērtību (MK noteikumu Nr.1250 9.punkts). Ja maiņas priekšmets ir nekustamais īpašums, tam piemērojami identiski koroborācijas kārtības noteikumi, kā pirkuma līguma gadījumā, izņemot pirmpirkuma un izpirkuma tiesības.