Barters ir senākais darījumu veids. Lai gan naudas darījumiem mūsdienās ir galvenā loma, bartera darījumu forma joprojām veido būtisku daļu darījumu pasaulē, turklāt pēdējā laikā novērojama tā popularitātes pieauguma tendence.

Bartera jeb maiņas līgums regulēts Civillikuma 2091.-2095.pantā un saskaņā ar 2092.pantā paredzēto arī likuma noteikumos par pirkuma līgumu, kā arī Komerclikumā iekļautajos noteikumos (407. un 414.pants) par komercpirkumu, ja vismaz viena no pusēm ir komersants un maiņas līguma priekšmeta objekts ir prece (pārdošanai paredzēta kustama lieta, kas nav izņemta no privāttiesiskās apgrozības).

Maiņas līguma priekšmets

Maiņas līgums saskaņā ar likuma 2091.panta 1.daļu ir divu personu abpusējs apsolījums dot vienu priekšmetu pret otru bez naudas starpniecības. Līguma objekts var būt ne tikai ķermeniskas lietas, bet arī prasījumi u.c. tiesības. Tātad maiņas līguma būtiskā sastāvdaļa ir maiņas priekšmeta (lietas vai tiesības) nodošana pret ekvivalenta maiņas priekšmeta saņemšanu (Latvijas Republikas Augstākās tiesas (AT) Senāta Civillietu departamenta 2012.gada 25.janvāra spriedums lietā SKC-11/2012).