Turpinot aplūkot Latvijas Republikas Augstākās tiesas (AT) 2017.gada 1.puses atziņas publisko iepirkumu jomā, pievērsīšos jautājumiem par finanšu piedāvājuma sagatavošanu, balstīšanos uz citu piegādātāju iespējām, sarunu procedūras piemērošanu un informācijas par piedāvāto cenu sniegšanu.

Finanšu piedāvājuma sagatavošana

Nereti rodas diskusijas saistībā ar finanšu piedāvājumu un tajā iekļautajām vai - tieši otrādi - neiekļautajām izmaksām. 10.03.2017. spriedumā lietā Nr.SKA-36/2017 AT skatīja jautājumu, vai pieteicējas piedāvājums pamatoti atzīts par neatbilstošu nolikuma prasībām, jo pretendentiem finanšu piedāvājumā bija atsevišķi jānorāda regulārās apkopes faktiskās izmaksas iekārtām, kas tiek piedāvātas pretendenta tehniskajā projektā. AT norādīja, ka tā paliek pie iepriekš šajā lietā 06.11.2014. spriedumā lietā Nr.SKA-681/2014 izteiktajām atziņām, t.i., piedāvājumu objektīvas salīdzināšanas nolūkā ir svarīgi, lai katrs pretendents apkopes izmaksu pozīcijā uzrādītu visas faktiskās izmaksas, kas tā vai citādi izceļas no nepieciešamības apkalpot tā piedāvātās iekārtas.